FINANCOVANIE

Bankové úvery

Takmer všetky bankové inštitúcie ponúkajú špecializovaný produkt určený na obnovu bytových domov. Tento typ úveru je účelový úver, cez ktorý je možné prefinancovať komplexne celú rekonštrukciu bytového domu vrátane opravy spoločných interiérov a tiež výmeny bytových okien.

Pre lepšiu orientáciu a získanie optimálnej úverovej ponuky je vhodné osloviť našu spoločnosť, ktorá predloží vlastníkom bytov komplexnú ponuku bánk a sprostredkuje najvýhodnejšie podmienky.

Štátny fond rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania ponúka vlastníkom bytových domov dva rôzne programy financovania obnovy bytových domov. Vládny program zatepľovania je síce najvýhodnejší produkt s 0 % úrokom, ale jeho zdroje sú v určitých obdobiach nulové. Program na obnovu bytových domov je úverový produkt s 1 % úrokom, kde spolu s 1 % bankovou zárukou je možné získať výhodné financovanie rekonštrukcie bytového domu. V prípade tohto programu potrebuje však bytový dom disponovať aspoň 20 % vlastných prostriedkov a zdroje na čerpanie financií z tohto programu sú tiež obmedzené.

Dotácie na systémové poruchy

Na financovanie obnovy bytového domu prispieva aj štát formou dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu. Celkovo je vyšpecifikovaných 12 systémových porúch. Dotáciu poskytuje štát prostredníctvom príslušného ministerstva do výšky 50 % oprávnených nákladov stavby, najviac však vo výške určeného limitu v € na m2 podlahovej plochy bytov v bytovom dome.

Iné formy financovania

Medzi ďalšie formy financovania patrí EKOFOND, odkiaľ pri splnení podmienok a naplnenosti finančných zdrojov je možné získať určitú stanovenú sumu peňazí, ako finančný príspevok po zrealizovaní stavebného diela. Podmienkou pre bytové domy je, aby boli napojené na vlastný zdroj tepla na vykurovanie na báze zemného plynu.

V určitých časových obdobiach je možné využiť na financovanie revitalizácie bytového domu aj podporné programy z EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj) pod názvom SLOVSEFF. Ide o granty vo forme návratnej čiastky z poskytnutého úveru. Podmienky sú vždy stanovené konkrétne pre jednotlivé programy.

NAŠE SLUŽBY

KONTAKT

Mikostav s.r.o.
Tulská 67
974 04 Banská Bystrica

Mobil: 0917 450 500
Email: mikostav@mikostav.sk

REALIZOVANÉ PROJEKTY


Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom

Revitalizácia - Bytový dom